Kirjallisuus

Tuore meta-analyysi selvittää luonnonmukaisen viljelyn ympäristövaikutuksia Euroopassa

Tuomisto, H.L., Hodge, I.D., Riordan, P. & Macdonald, D.W. 2012. Does organic farming reduce environmental impacts? – A meta-analysis of European research. Journal of Environmental Management 112: 309–320.

Tiivistelmä

Luomutuotantoa on mainostettu muun muassa maatalouden ympäristövaikutusten vähentäjänä. Tämä meta-analyysi analysoi systemaattisesti julkaistut tutkimukset, joissa vertaillaan luonnonmukaisen ja tavanomaisen viljelyn ympäristövaikutuksia Euroopassa. Tulokset osoittavat, että luonnonmukaiset viljelymenetelmät vaikuttavat positiivisesti ympäristövaikutuksiin pinta-alayksikköä mutta eivät välttämättä tuoteyksikköä kohti. Luomutiloilla maan eloperäisen aineksen osuus on suurempi ja ravinnepäästöt pienempiä (typen huuhtoutuminen, typpioksidipäästöt ja ammoniakkipäästöt) peltoalaa kohti. Toisaalta typen huuhtoutuminen, typpioksidipäästöt ja ammoniakkipäästöt tuoteyksikköä kohti olivat suurempia luomutiloilla kuin tavanomaisilla tiloilla. Tuoteyksikköä kohti luomutuotantojärjestelmässä energian tarve on pienempi mutta viljelyalaa tarvitaan enemmän, ja kuormituspotentiaali rehevöittävän ja happamoittavan kuormituksen osalta on suurempi. Tulokset vaihtelivat suuresti eri tutkimusten välillä johtuen eroista viljelyjärjestelmissä ja tutkimusmenetelmissä. Ainoat ympäristövaikutukset, joiden havaittiin eroavan merkittävästi luonnonmukaisen ja tavanomaisen tuotantotavan välillä olivat maan eloperäisen aineksen pitoisuus, typen huuhtoutuminen, typpioksidipäästöt peltoalaa kohti, energian käyttö ja maankäyttö. Useimmat tutkimukset, jotka vertasivat luonnon monimuotoisuutta luonnonmukaisessa ja tavanomaisessa viljelyssä osoittivat luomuviljelyn vaikuttavat monimuotoisuuteen positiivisemmin. Tärkeimmät haasteet tavanomaisessa viljelyssä ovat maan laadun parantaminen (monipuolisten viljelykiertojen ja eloperäisen aineksen lisäyksen kautta), ravinteiden kierrättäminen ja monimuotoisuuden suojelu. Luomuviljelyssä keskeisimpinä haasteina on ravinnehuollon parantaminen ja satojen nosto. Maanviljelyn ympäristövaikutusten vähentämiseksi tutkimuspanosta ja politiikkaa tulisi suunnata sellaisten viljelyjärjestelmien kehittämiseen, jotka tuottavat korkeita satoja pienin ympäristövaikutuksin hyödyntäen sekä luonnonmukaisen että tavanomaisen viljelyn menetelmiä.
(suomentanut Marjaana Toivonen)

Artikkeli löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479712004264